پس از گذشت سالها هنوز واؤه مهرمن برای دوستان زیادی تازگی دارد به گونه در معنا و تلفظ آن دچار اشتباه می شوند . در واژگان و دستور زبان و ادبیات زبان شیرین فارسی گاه جابجایی در تعداد نقطه یا علامات معانی آن را به کلب تغیر می دهد و پیش می آید کلماتی که معنای زیبائی دارند آما با تلفظ خطا معنایی بد به خود می گیرند .

به گفته کارشناسان رابطه عمیقی میان گفتار ، شنیدار و نوشتار وجود دارد به طوری که اگر در ضمیر ناخداگاه کلمه ای به اشتباه تلفظ شود به اشتباه نوشته یا شنیده می شود .

در ادبیات گفتاری نوع بیان کلمات بسیار مهم است بطوری که ۱ کلمه را می توان به حالات مختلفی همچون خشم ، شادی ، عم و غیره …. بیان کرد که هر کدام اثر مطلوب یا نامطلوب خود را بر مخاطب می گذارد .

در اینجا کلمه ای همچون مهرمن که معنا و مفهوم عمیقی در خود نهفته دارد گاه به خطا و مکررات اشتباه نوشته یا بیان می شود . دوستان در صورت تمایل به دانستن معنای لغوی مهرمن به اینجا مراجعه کنند .

به خلاصه مهرمن یک واژه کامل است نه جدا و منفک

ِِّhttp://www.img98.com/images/6cye2nvyo4boerfhesk9.jpg

مهرمن : نماد عشق و دوستی یک ایرانی

مهر من : نماد مهر و محبت شخصی در ضمیر من


به امید روزی که هر ایرانی مهرمنی جاودانه باشد