مهرمن : Mehrman

ترکیب دو واژه مهر + بهمن

مهر : Mehr

دوستی و محبت – رحم، شفقت– آفتاب – نام روز شانزدهم از هر ماه خورشیدی مهر MEHR : رحم، شفقت و محبّت (برهان قاطع) … پ ن – ص ۱۹۳۳۵ ، لغتنامه دهخدا – در سانسکریت Mitra، در اوستا و فارسی باستان Mithra، در پهلوی Mitr و Mithr میثره یا میتره از ریشه‌ی Mith سانسکریت آمده بمعنی “پیوستن“. اغلب خاورشناسان معنی اصلی مهر را واسطه و میانجی ذکر کرده‌اند. “یوستی” آن را واسطه و رابطه‌ی میان فروغ محدّث و فروغ ازلی می‌داند و بعبارت دیگر، مهر واسطه است میان آفریدگار و آفریدگان. در گات‌ها یکبار میثره استعمال شده بمعنی وظیفه و تکلیف دینی (یسنا ۵،۲۶ ) در بخش‌های دیگر اوستا (وندیداد، یشت ۱۰) بمعنی عهد و پیمان آمده. برخی از خاورشناسان مانند “دارمستتر” معنی اصلی و قدیم کلمه را دوستی و محبّت گرفته‌اند. میثره در سانسکریت (ودا) بمعنی دوستی و پروردگار و روشنائی و فروغ است و در اوستا فرشته‌ی روشنائی و پاسبان راستی و پیمان است. (از حاشیه‌ی برهان قاطع تصحیح دکتر معین)

پ ن – ص ۱۹۳۳۸ ، لغتنامه دهخدا- ۱- [مهر] یعنی خورشید که…گوساله بدوش می‌کشد. اشاره به بودن خورشید در برج ثور است. ( از حاشیه‌ی وحید دستگردی) ۲- مهر در اوستا و در کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی میثره Mithra، و در سانسکریت میتره Mitra آمده است. در پهلوی میتر Mitrشده، امروز مهر می‌گوئیم و معانی مختلف از آن اراده می‌کنیم. عهد وپیمان و محبّت و خورشید از آن معانی است

بهمن : Bahman

بهمن نام یازدهمین ماه سال در تقویم ایرانیاست.

(وهومن (بهمن منش پاک ِاندیشه پاک نام یکی (نخستین) از امشاسپندانمی‌‌باشد. بهمن در اوستا «وهومنه»، در پهلوی «وهومن» و در فارسی «وهمن» یا «بهمن» است. این واژه مرکب است از دو جزء «وهو» به معنی خوب و نیک، و «منه» از ریشه من که در پهلوی «منشن» و «منیتن» از آن آمده است و در فارسی منششده است. این ریشه در اوستا و فرس هخامنشیبه معنی اندیشیدن و شناختن و به یاد آوردن و دریافتن است. پس بهمن یعنی [[به‌منش]، نیک اندیش و نیک نهاد.

در مزدیسنا، زندگانیعبارت است از طی مدارج سعادت و کمال در این جهان و از پرتو آن به ساحت قدس پروردگارپیوستن در جهان دیگر. (هفت مرحله روحانیپیروی و کمک خواستن از امشاسپندان)بهمن، مظهر اندیشه نیک و خرد و دانایی خداوند است. بهمن همان ایزد بزرگاست که روان اشو زرتشترا به پیشگاه مزدااهوراراهنمایی کرد. وهومن به انسان منش نیک تعلیم می‌‌دهد.

گل یاسمن سفید، رنگ سفید، خروس سفید، نشانه‌های جسمانی (زمینی) وهومن می‌‌باشد.

مهر + به + من

مهر و محبت , عشق , دوستی + خوب و نیک + منش , ضمیر من

مهرمن

· نماد عشق و دوستی ایرانیان

· بواسطه داستان و اسطوره ها اولین نماد عشق برروی زمین (میان آسمان و زمین )

· نمادی از عشقی والا که همواره با نیت پاک جاودانه می ماند

· مهری نهفته شده همراه با اندیشه ای نیک که در دل هر انسانی (ایرانی) نهفته شده است .

· مهر نهفته شده در دل : مهری که از شخصی در دل ضمیر من نهفته است ، مهر مادر و پدر به فرزند. مهر زوج و …

دیگر واژگان :

مهرما : نماد زن عاشق در اسطوره های مهرمن

مهرمنانه : بر وزن عاشقانه – جمع احساسات مهرمن

www.Mehrman.ir