گیرم که برکنی دل سنگین ز مهرمن
مهر از دلم چگونه توانی که برکنی

سعدی