نام : لوگوی باستانی مهرمن

طراح : سفیر SAFIIR

تاریخ طراحی : ۱۳۸۸/۳/۲۷